آیا پروبیتیک ها برای سلامتی دندانها هم مفیدند؟
پروبیوتیکها گروهی از باکتریهای غیر بیماریزا و مفید هستند که به نیت تامین سلامتی توسط دست اندرکاران امور تغذیه وارد برخی مواد غذایی به ویژه مواد لبنی مانند ماست گردیده اند و در پیشگیری و درمان بعضی بیماریهای عمومی مانند بیماریهای گوارشی، بیماریهای ادراری و تناسلی تاثیر خوبی از خود نشان داده اند. واژه پروبیوتیک بر وزن آنتی بیوتیک اما با معنایی دیگر است آنتی بیوتیک به معنای ضد حیات یعنی ضد حیات باکتریهای مضر است و آنتی بیوتیک ها جهت از بین بردن باکتریهای مضر برای بدن، استفاده می شوند اما پروبیوتیک به معنی به سوی حیات و یعنی استفاده از باکتریهای مفید برای سلامتی می باشد از آنجائیکه پوسیدگی دندانها نیز یک بیماری عفونی می باشد که توسط باکتریهای مضر ایجاد می شود استفاده از پروبیوتیکها در کنترل و پیشگیری پوسیدگی دندانها کمک نموده است یعنی تلاش شده است باکتریهای مفید که باعث پوسیدگی نمی شوند از طریق مواد غذایی به سطح دندانها رسانده شوند تا جایگزین باکتریهای مضر گردند.
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی