چرا 20 مارس روز جهانی سلامت دهان نامگذاری شده است؟


هدف از انتخاب روز 20 این است که یادآور نکته هایی برای مردم باشد : بدین صورت که همه ی بچه های 6 ساله بایستی 20 دندان شیری سالم و همه جوانان 20 ساله باید دارای 32 دندان دایمی سالم باشند. ( عدد 32 از تاریخ  20/3 نیز قابل استنباط است.) همچنین افراد میانسال و پیر جامعه نیز از کل دندانهای خود حداقل باید 20 دندان در دهان داشته باشند.

متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی