معـــرفی کتـــابپوســــیدگی دندانـــی زود هنگام دوران کـــودکی


Dental Caries
فصل بیست و یکم این کتاب در خصوص تاثیر گیاهان دارویی بر پوسیدگی دندان توسط اینجانب نوشته شده است

میــــنا کوچولو و دنـــدان هایش ، کتابی داستانی برای اموزش بهداشت دهان ویژه کودکان. نگارش توسط اینجانب
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی